Lengua Gunadule

Anmal galu dummadi gualulesa 2010 we igal may arbaed:

Igal maid arbasadsiggi, we mani niguen niguen sumalad arbaednuggin, galud dummadsid be birga omosale, igal niggadbba be benuisale, nabir maninued nabir bega dailemoga.

Arbaed igal maidba, mani sabulemay solba nabir uylegega, be sereggwa sogele nabir mani suegal, uggin mani, we mani beimay serganga, buriganga, nabir iddogegalmo bendalegegalmo benuisaega, belaguabba galu dummagangin arbamalad, igal may benugged, aga mani sule abal galugin beyo, solbal ganal gauylego mani denal igal maidba.

Arbaed igal nueggwa, maidba igal gumay nabir bendalegega, be iba arbasadba, nabir iddodi guega diggasulisse, guenaddigual nanega.

Nueggwa naned igal: nueggwa naned igal, addagge naned, igal nigga garda saed igal.

Igal nigga naned, bendagged igal, mele sabesuliguega, aga soile igal maidba nabir bendalegega, igal nigga daniggidba:

  • Nuegwa abindaggega, bendaggega garda nabir igal nermaggega.
  • Igal maidba garda nued salegega, burigan, mimimal, sabbingan, bunamalagan, omegan, bunamala durbamagguissidmal, sagla dummagan, aga garda gologwad nuedmaidgin articulo 13 sunmamaidgin.

Wegin nabbi bemal igal wisggubiel, nabir garda nueggwa guegal, mani suli, binsega, we nabir saoe garda walaguen