Lengua Embera - Bedea

Drua kuranzá nokorâba Nan krincha biata tobizidá ara nuedá poaga unmé ne-éa aba – ne-éa ebaride. Man krinchara bua uríbigayí:

Kapunia krinchadera chubua, Anyi babara karêbia oziburu, butazôrâ baburude karebadayá, maintará atiaedara jedeko zâ bu orrodeba pikangadiawaibará, anyi-wadayí bu kerazákera, ¿zawi-manra? buta zórababurudera aríkamba bura nekoyí, wa yibide-edayí, kayara jaivanaba buta bari akuyí; mawáchubua nan krinchara.

Kapuriakrinchadera chubua, buta-auruba zôkaerbuburu jedeko za diawaibara kerázakera, mainta chubukarená aurú kapuriata mamba akumarea bu kerázaqueta warinu arippe wagabarabuburu, man krinchara yi-bia, dayi kakaura zóráenéwabera aríkamba zórababurude yiko edakoyí, wa edaita, kayaburude jaivanaba bariakumarea; zórábaburude mitia odaembamarea kidua torrode wizua-chubukarená nan krincha biata.

Nan krinchabiara chubua kaiba akuchuta, kámbara buta karebaita chubukarená buta zórá baburude jendá diadamarea karebata, bua pikanga dia-wanaibera, mawa wizuazidá kidua torrode.

Nan krinchabara erbú: krincha biata, zóbiata, warinúta, wabemarákera daucha akudamarea.

Mawara nan krinchabiara jurubú, joumanta zóbiadamarea, bua anyibabara karéoziburu zórábaburude karebadaya, mawa tabuzidá kiduatorrode, yi bia man krinchara karebaitachubera, edeora nanta-bu:

  • Bua widuburude, zobia jendá jaradayá bua kareta kawakiranumuta.
  • Bua kawakiranúmunera jendá jaradayí bua widiburuta, anyira baituba trunzeabu, Emberaba, paimaraba, emberapâba, yi waenkedeta, warranaranba, werabiogokedeta, zôrârâta, embera nokorâta; jipa joumainta chubukarená, mawa wizuazidá anyi kudiatorrode.

Báwawanebida widizeabú, kama chubua kaiba jendá panuchuta, kamba uribiyí buakareta urikiranumuta, bura aurukapuriata jurube-éa, bedeara jipa yikarraidú widiwaínbara.